Obligatiile persoanelor fizice si juridice:

Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;

b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b),in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea «report din oficiu» la rubrica «semnatura declarantului».

Modelele declaratiilor privind inregistrarea/modificarea datelor in registrul agricol, precum si a notelor de constatare intocmite de persoanele prevazute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificarilor privind situatia reala, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.

Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrele agricole se inscriu suprafetele care corespund realitatii, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.

In cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnata o alta categorie de folosinta decat situatia reala, in registrul agricol se inscrie categoria de folosinta care corespunde realitatii, pe baza declaratiei depuse de persoana care are aceasta obligatie, potrivit prezentei ordonante. In mod similar se procedeaza si in cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren este consemnat ca figureaza in intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat in extravilan/intravilan.

In cazul in care o cladire este in stare avansata de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizatiei de desfiintare, emisa potrivit legii.

Contraventiile care se aplica:

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei, in cazul persoanelor juridice, urmatoarele fapte:

a)refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor imputernicite de acesta documentele si a evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor;

b)refuzul privind asigurarea accesului persoanelor imputernicite de catre primar de a constata la fata locului situatia reala, in vederea verificarii concordantei dintre aceasta si datele din registrul agricol;

c)nedeclararea, la termenele si in forma stabilite de prezenta ordonanta sau de normele tehnice prevazute la art. 7 alin. (3), dupa caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol;

d)refuzul de a prezenta primarului informatiile, potrivit prevederilor art. 10 alin.(1)OG 28/2008.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

a)primar sau persoanele imputernicite de acesta, pentru contraventiile prevazute la alin. (1);

b)prefect sau persoanele imputernicite de prefect, in cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atributii in domeniul completarii registrului agricol.