IANUARIE

Hotararea privind validarea dispozitiei primarului nr. 231/21.12.2017 referitoare la rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectunii de dezvoltare, pentru anul 2017

 FEBRUARIE

Hotararea privind aprobarea bugetului local al Unitatii Administrativ - Teritoriale Brebu pe anul 2018

Hotararea privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 81 / 2015 referitoare la condiliile de autorizare si functionare pentru activitati comerciale, productie, prestari servicii, desfasurate de agentii economici persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale desfasurate pe raza Comunei Brebu, judetul Prahova

Hotararea privind modificarea si completarea H.C.L. nr.84/2017 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului unitatii administrativ teritoriale Brebu

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii local ,,Punere in siguranta in regim de urgenta a DC 4 si Camin Cultural, sat Pietriceaua, Comuna Brebu, judetul Prahova"

Hotararea privind aprobarea participarii delegatiei Comunei Brebu la Festivalul International de Pomana Porcului Editia a XIII-a, Baile Balvanyos, judetul Covasna, 23-25 februarie 2018

Hotararea privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local, care va fi realizat in anul 2018 de catre beneficiarii venitului minim garantat

Hotararea privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Brebu, in anul scolar 2018-2019

Hotararea privind modificarea H.C.L. nr.20/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului de publicitate privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in Comuna Brebu

 MARTIE

Hotararea privind propunerea de respingere a plângerii prealabile formulată de societatea PROGAZ P&D S.A., înregistrată sub nr. 9/19.02.2018 la Consiliul Local al comunei Brebu, județul Prahova, plângere formulată în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prin care se solicită revocarea în tot a Hotarârii Consiliului Local Brebu nr. 86/07.12.2017

Hotararea  privind aprobarea Regulamentului referitor la nomenclatura stradala si adresa pentru Comuna Brebu

Hotararea privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente, aflate in domeniul privat al Comunei Brebu

Hotararea privind actualizarea componentei comisiei de evaluare pentru aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 17/2013 privind atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile publice ale comunei Brebu alocate pentru activitati nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005

Hotararea privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si a situatiilor financiare la 31 decembrie 2017

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor Scolii Gimnaziale ,,Matei Basarab”, Comuna Brebu, in anul 2018

 APRILIE

Hotararea pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite - Premiul I, II, III, mentiuni sau medalii - aur, argint, bronz la faza nationala sau internationala a Olimpiadelor scolare, Concursurilor si Competitiilor

Hotararea privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nr. 19/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Modernizare DC 4, din DJ 214 – Cabana Padurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu – tronson III”

Hotararea privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nr. 84/07.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Hotararea privind modificarea hotararii consiliului local nr. 22/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii local ,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, Comuna Brebu”

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea privind trecerea din domeniul public al Comunei Brebu si din administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu in domeniul privat al Comunei Brebu si in administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu a unui teren in suprafata de 821 mp si cu constructia identificata in schita cadastrala cu litera C1, in suprafata construita la sol de 154, 70 mp

Hotararea privind indreptarea unei erori materiale cuprinse in hotararea consiliului local nr. 86/07.12.2017 privind actualizarea redeventei la contractul de concesiune a serviciului de distributie a gazelor naturale nr. 1/07.03.2001 incheiat intre Comuna Brebu si SC PROGAZ P&D SA

 MAI

Hotararea privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2018

Hotararea privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a unor spatii situate in cladirea unde functioneaza farmacia, Comuna Brebu, Sat Brebu Minastirei, Judetul Prahova, in vederea desfasurarii unei activitati cu caracter medical

Hotararea privind aprobarea deplasarii unei delegatii a comunei Brebu in Germania, localitatea Reichelsheim (Odenwald), in perioada 06-10.09.2018

Hotararea privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţă socială şi autoritate tutelară, a Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a Planului anual de acţiune al compartimentului de asistenţă sociala şi autoritate tutelară de la nivelul Comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea deplasarii unei delegatii a comunei Brebu in Polonia, localitatea Jablonka, in perioada 09-16.07.2018

 IUNIE

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea  privind preluarea, fara plata, a bunurilor de retur ce fac obiectul Contractului de Concesiune nr. 124/12.01.2006, incheiat cu Societatea Valea Doftanei CDA SRL si trecerea acestora in domeniul privat al Comunei Brebu

Hotararea privind respingerea plangerii prealabile formulata de d-ul Burlacu Ilie, domiciliat in Comuna Brebu, sat Pietriceaua, nr. 97, inregistrata sub nr. 8598/29.05.2018, plangere formulata in temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prin care se solicita revocarea in tot a Hotararii Consiliului Local Brebu nr. 14/07.03.2018 privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente, aflate in domeniul privat al Comunei Brebu

Hotararea privind stabilirea valorii nominale a premiilor pentru anul 2018 obtinute de sportivii cu domiciliul in Comuna Brebu si a antrenorului la diferite concursuri si competitii sportive

Hotararea privind aprobarea premierii unor sportivi cu domiciliul in Comuna Brebu si a antrenorului pentru performante nationale si internationale deosebite

 IULIE

Hotararea privind alegerea doamnei consilier Tanase Elena Magdalena ca presedinte al sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 2 iulie 2018

Hotararea  privind validarea dispozitiei nr. 57/19.06.2018 referitoare la rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2018

Hotararea privind modificarea hotararii consiliului local nr. 22/12.04.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii local ,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, Comuna Brebu”

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Modernizare DC 4, din DJ 214 – Cabana Padurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu – tronson IV”

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Reabilitare drum comunal DC 3, Brebu – Podu Cheii, Comuna Brebu, Judetul Prahova – tronson II”

Hotararea privind modificarea hotararii consiliului local nr. 20/04.04.2018 privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nr. 19/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Modernizare DC 4, din DJ 214 – Cabana Padurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu – tronson III”

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Consolidare si refacere drum local 0.100 km, satul Podu Cheii, Comuna Brebu, Judetul Prahova”

Hotararea privind aprobarea Acordului de Infratire intre Comuna Brebu, Judetul Prahova din Romania si Comuna Parcova, Raionul Edinet din Republica Moldova

Hotararea privind aprobarea participarii unei delegatii a Comunei Brebu la cea de-a XII-a editie a ’’Zilelor Orasului Chisineu Cris’’, Judetul Arad, in perioada 4-5 august 2018

Hotararea privind actualizarea programului anual al achiziilor publice pe anul 2018

Hotararea privind desemnarea Primarului – reprezentantul Comunei Brebu – sa semneze actualizarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” si a inlocuitorilor Primarului la Adunarile Generale ale Asociatiei

Hotararea privind promovarea online prin intermediul mediilor sociale Facebook si crearea unei pagini dedicate de Facebook, care va fi intretinuta si monitorizata continuu de Primaria Comunei Brebu prin ,,Compartimentul relatii cu publicul, registratura si arhiva”

Hotararea privind modificarea hotararii consiliului local nr. 22/12.04.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii local ,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, Comuna Brebu”

Hotararea privind indreptarea unei erori materiale cuprinse in hotararea consiliului local nr. 38/02.07.2018 privind modificarea hotararii consiliului local nr. 22/12.04.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii local ,,Anvelopare Scoala Matei Basarab, Comuna Brebu”

Hotararea privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local al Comunei Brebu a proiectelor finantate pentru sustinerea unor activitati nonprofit de interes local pe anul 2018

Hotararea privind aprobarea normelor procedurale interne- procedura operationala privind organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie directa de bunuri, servicii si lucrari la primaria Brebu- ediție revizuită

 AUGUST

Hotararea privind trecerea din domeniul privat al Comunei Brebu in domeniul public al Comunei Brebu a terenului in suprafata de 8069 mp in scopul alipirii

Hotararea  privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2018

Hotararea privind respingerea plângerii prealabile înregistrata sub nr. 54/25.07.2018 formulată de societatea Valea Doftanei CDA SRL, prin administrator Ungureanu Dragoș Andrei, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 32/11.06.2018

 SEPTEMBRIE

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2018

 OCTOMBRIE

Hotararea privind transformarea a doua posturi contractuale de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brebu

Hotararea privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Brebu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,, Matei Basarab ”, Comuna Brebu

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Consolidare si refacere drum DC 4B si consolidare versant, satul Pietriceaua, Comuna Brebu”

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2018

Hotararea privind aprobarea Planului de Masuri al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Brebu pentru perioada sezonului rece, 15.10.2018 – 15.03.2019

Hotararea privind asocierea Comunei Brebu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public ,,Reabilitare drum comunal DC 3 Brebu – Podu Cheii, tronson I”

Hotararea privind alipirea a doua terenuri

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Modernizare DC 4, din DJ 214 – Cabana Padurarului, sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova” – Tronson III

Hotararea privind modificarea hotararii consiliului local nr. 38/02.07.2018 pentru modificarea hotararii consiliului local nr. 22/12.04.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii local ,,Anvelopare Scoala”

Hotararea privind stabilirea traseelor microbuzelor scolare pentru transportul elevilor la si de la scoala

 NOIEMBRIE

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Racordare podet pietonal de pe aleea 4/2.5 m, mal drept, in Comuna Brebu”

Hotararea privind modificarea hotararii consiliului local nr. 71/29.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Construire cladire arhiva si birouri parter, Comuna Brebu, Judetul Prahova”