IANUARIE

Hotararea privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Comuna Brebu

Hotararea privind formularea si introducerea in instanta a unei actiuni civile privind postarile publice facute pe grupul de socializare ,,Facebook'' de catre domnul Codarcea Viorel

Hotararea privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brebu pentru anul 2020

Hotararea privind validarea Dispozitiei nr.251 din 23.12.2019 referitoare la rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2019

Hotararea privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Brebu, in anul scolar 2020-2021

Hotararea privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Comunei Brebu

Hotararea privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.11 din 11.03.2015 privind darea in administrarea Scolii Matei Basarab a imobilelor in care isi desfasoara activitatea, proprietatea publica a comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unei parti a imobilului situat in comuna Brebu, str. Matei Basarab, nr.197 in spatii cu destinatia de biblioteca comunala

Hotararea privind montarea placutelor cu numere administrative pe imobile si a placutelor cu denumiri de strazi in comuna Brebu (satul Manastirei si satul Megiesesc)

Hotararea privind modificarea anexei (salarizare personal biblioteca comunala) la HCL nr.45 din 24.06.2019

Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 FEBRUARIE

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Reabilitare strazi Comuna Brebu - tronson II''

Hotararea privind aprobarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2020

Hotararea privind respingerea proiectului de hotarare referitor la raportul de activitate desfasurat de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019

Hotararea privind respingerea plangerii prealabile formulata de doamna Codarcea Livia inregistrata sub nr. 1845 din 07.02.2020 la Consiliul Local al comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea situatiilor financiare ale UAT Comuna Brebu la 31 decembrie 2019

Hotararea privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31 decembrie 2019

Hotararea privind participarea Comunei Brebu la editia a IV-a a caravanei automobilistice '' Go Romania!'' in perioada 31 mai - 1 iunie 2020

Hotararea privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020

Hotararea privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice a obiectivului de investitii Proiect tip - ,,Sala de sport cu tribuna 180 locuri'' din Comuna Brebu, str. Stadionului, nr.3, judetul Prahova

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului UAT Comuna Brebu

Hotararea privind respingerea plangerii prealabile formulata de doamna Codarcea Livia inregistrata sub nr.1844 din 07.02.2020 la Consiliul Local al comunei Brebu

 APRILIE

Hotararea privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile in sistemul ,,din poarta in poarta'' pe teritoriul UAT Comuna Brebu

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2020

 MAI

Hotararea privind stabilirea ca modalitate de inscriere a datelor in registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor care au obligatia sa efecueze declaratii pentru inscrierea datelor, perioada 2020-2024

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2020

Hotararea privind eliberarea din functia de Viceprimar al comunei Brebu a domnului Ilioiu Ion Catalin

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Extindere retea de alimentare cu apa, sat Pietriceaua''

 IUNIE

Hotararea privind aprobarea casarii unor copertine statii autobuz

Hotararea privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local a proiectelor finantate pentru sustinerea unor activitati nonprofit de interes local pe anul 2020

Hotararea privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Comunale Brebu

Hotararea privind prelungirea duratei contractului de concesiune pentru CMI doctor Moga Iuliana

 IULIE

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare strazi in Comuna Brebu - Tronson III''

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar si a fondului de carte de la Biblioteca Comunala Brebu

Hotararea privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.06.2020

Hotararea privind aprobarea valorii obiectivului ,,Extindere retea alimentare cu apa in satul Pietriceaua'' si predarea partiala catre SC HIDRO PRAHOVA SA

Hotararea privind atribuirea de denumiri a strazilor, satele Pietriceaua si Podu-Cheii si aprobarea Nomenclatorului stradal

Hotararea privind completarea Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Brebu, judetul Prahova

Hotararea privind incetarea mandatului de consilier local al dl. Nitulescu Aurica, ca urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant al locului de consilier local

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2020

 AUGUST

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Extindere retea de alimentare cu apa, etapa II, sat Pietriceaua, com Brebu ''

 DECEMBRIE

Hotararea privind acordarea mandatului special consilierului Grozea Petre Gabriel in vederea participarii la sedintele din cadrul ADI - Managementul Apei Prahova

Hotararea privind acordarea mandatului special consilierului Grozea Petre Gabriel in vederea participarii la sedintele din cadrul ADI - Managementul Deseurilor Prahova'

Hotararea privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de asociere nr. 16710-10678 din 28.08.2020 si suplimentarea sumei alocate din bugetul local

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Consolidare si reparatii capitale sala de sport din incinta Scolii Gimnaziale Matei Basarab, comuna Brebu''

Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2020

Hotararea privind prelungirea valabilitatii PUG si RLU al Comunei Brebu pana la data aprobarii noului PUG si RLU

Hotararea privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarab, pentru anul scolar 2020-2021

Hotararea privind aprobarea Regulamentului intern pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Brebu