Hotararea privind transformarea unei functii publice vacante de executie de nivel superior in nivel inferior din cadrul Compartimentului Cadastru si Registru Agricol

Hotararea privind aprobarea deplasarii unei delegatii a comunei Brebu in Polonia, localitatea Jablonka, in perioada 14-19 iulie 2022

Hotararea privind aprobare Studiu de fezabilitate prevazut in cadrul ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020''

Hotararea privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.03.2022

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna mai 2022/a>

Hotararea privind desfiintarea partiala a unei cladiri, punct farmacie, apartinand domeniului privat al comunei Brebu

Hotararea privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Brebu a imobilului - teren cu suprafata de 841 mp, situat in Tarlaua 16, Parcela F629

Hotararea privind modificarea HCL nr. 17/2013 privind aprobarea "Ghidului solicitantilor pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile publice ale comunei Brebu alocate pentru activitati nonprofit potrivit Legii 350/2005"

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de interes public "Modernizare statie de pompare apa potabila existenta si extinderea retelei de alimentare cu apa potabila in satul Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova"

Hotararea privind repartizarea de sume banesti Parohiilor din Comuna Brebu, in anul 2022

Hotararea privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Stare Civila, ResurseUmane si Arhiva, in functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a examenuliui de promovare in grad profesional

Hotararea privind aprobarea asocierii in participatiune intre comuna Brebu si comuna Bertea, in vederea realizarii obiectivului public de interes local "Modernizare statie de pompare apa potabila existenta si extinderea retelei de alimentare cu apa potabila in satul Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova"

Hotararea privind actualizarea componentei comisiei de evaluare pentru aplicarea prevederilor HCL nr. 17/2013 privind atribuirea contractelor de finantare nerambursabila alocate potrivit Legii nr. 350/2005

Hotararea aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2021

Hotararea privind aprobarea situatiilor financiare si ale Raportului de analiza ale UAT Comuna Brebu la 31 decembrie 2021'

Hotararea privind acordare mandat special dl. Goaga Stefan pentru a vota in sedinta AGA - Managementul Deseurilor Prahova, statutul actualizat

Hotararea privind desemnare reprezentant al Consiliului Local si a unui membru supleant pentru comisia de evluare proba de interviu director Scoala ,, Matei Basarab,,'

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna februarie 2022

Hotararea privind actualizarea indicatorilor pentru obiectivul ,,Refacere DC4, L=0,025 km in sat Pietriceaua, comuna Brebu''

Hotararea privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a Comunei Brebu

Hotararea privind desemnarea a 2 consilieri pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului General al UAT Brebu

Hotararea privind transformarea unei functii publice vacante de executie de nivel superior in nivel inferior la Compartimentul Cadastru si Registru Agricol

Hotararea privind actualizarea indicatorilor pentru obiectivul ,,Reparatii capitale str. George Cosbuc, sat Brebu Megiesesc, comuna Brebu''

Hotararea privind actualizarea indicatorilor pentru obiectivul ,,Modernizare drumuri in sat Pietriceaua, comuna Brebu''

Hotararea privind aprobarea bugetului local al Comunei Brebu pentru anul 2022

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii de interes public "Modernizare statie de pompare apa potabila existenta, construire rezervor si extindere a retelei de alimentare cu apa potabila in satul Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova"

Hotararea privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Brebu nr. 51 din 03.11.2021 privind aprobarea depunerii solicitarii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii "Modernizare statie de pompare apa potabila existenta, construire rezervor si extindere a retelei de alimentare cu apa potabila in satul Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova"

Hotararea privind mandatarea dlui Goaga Ioan Stefan reprezentantul Consiliului Local al Comunei Brebu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare pe intreaga arie de acoperire a SC Hidro Prahova SA

Hotararea privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele majore, apte de munca, din familia beneficiara a prevederilor Legii nr. 416/2001 pentru anul 2022

Hotararea privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Brebu, in anul scolar 2022 - 2023

Hotararea privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2022

Hotararea privind transformarea unei functii publice vacante de executie de nivel superior in nivel inferior din cadrul Compartimentului Investitii si Achizitii Publice

Hotararea aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Brebu pe anul 2022

Hotararea privind validarea dispozitiei nr. 175 din 27.12.2021 referitoare la rectificarea bugetului local al comunei Brebu pe luna decembrie 2021

Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022